Shop
Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe firmy Michael Schladt WARCO Bodenbeläge

§ 1 Zakres zastosowania

Poniższe postanowienia obowiązują w odniesieniu do sprzedaży rzeczy ruchomych dla konsumentów (sprzedaż konsumencka towarów).

§ 2 Koszty wysyłki

Z reguły koszty wysyłki obciążają Klienta. Ceny obowiązują na warunkach ex works (oddział).

§ 3 Czas dostawy / dostawy częściowe / zastrzeżenie dostaw ze strony poddostawców

(1) Czas dostawy wynosi ok. 7 -21 dni od daty zawarcia umowy. W okresie 10 dni od przekroczenia niewiążącego terminu dostawy Klient może zażądać od firmy WARCO na piśmie realizacji dostawy w określonym terminie; WARCO popada w zwłokę w momencie otrzymania wezwania.

(2) Dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile są możliwe do zaakceptowania przez klienta.

(3) Firma WARCO jest uprawniona do odstąpienia od umowy, jeżeli mimo uprzedniego zawarcia odpowiedniej umowy kupna-sprzedaży WARCO nie otrzyma przedmiotu dostawy; odpowiedzialność WARCO za działania umyślne lub niedbalstwo zgodnie z § 11 niniejszych warunków pozostaje nienaruszona. Firma WARCO poinformuje Klienta niezwłocznie o nieterminowej dostępności przedmiotu dostawy oraz, w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy, niezwłocznie skorzysta z prawa do takiego odstąpienia; ponadto w przypadku odstąpienia od umowy firma WARCO niezwłocznie zwróci Klientowi zrealizowane przez niego świadczenie wzajemne.

§ 4 Koszty przesyłki zwrotnej

(1) Jeżeli Klient jako konsument zakupił jeden lub kilka przedmiotów od WARCO w drodze umowy zawieranej na odległość (§ 312 c federalnego kodeksu cywilnego – BGB) i skorzysta z przysługującego mu zgodnie z przepisami ustawy prawa do odstąpienia od umowy, wówczas ponosi on koszty przesyłki zwrotnej.

(2) Obowiązek ponoszenia kosztów nie występuje w przypadku dostarczenia towaru niezgodnie z zamówieniem.

§ 5 Termin zapłaty i wystąpienie zwłoki

Zapłata ceny sprzedaży w pełnej wysokości staje się wymagalna w momencie dostawy. W przypadku braku zapłaty ze strony Klienta popada on w zwłokę 14 dni po dokonaniu dostawy bez żadnych dodatkowych wyjaśnień ze strony WARCO.

§ 6 Prawo do zatrzymania świadczeń w przypadku wad

W przypadku występowania wad Klientowi nie przysługuje prawo do zatrzymania świadczenia, jeżeli takie zatrzymanie nie jest adekwatne do zakresu wad i przewidywanych kosztów świadczenia naprawczego (w szczególności usunięcia wady). Powyższy zapis nie ogranicza dodatkowo prawa do zatrzymania świadczeń przez Klienta.

§ 7 Odszkodowanie ryczałtowe (opłata magazynowa)

Führt der Annahmeverzug des Käufers zu einer Verzögerung der Auslieferung, kann der Verkäufer pauschal für jeden Monat (ggf. zeitanteilig) ein Lagergeld iHv 1% höchstens jedoch insgesamt 5% berechnen. Dem Kunden ist der Nachweis gestattet, dass WARCO kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist. WARCO ist der Nachweis gestattet, dass ein höherer Schaden entstanden ist.

§ 8 Zastrzeżenie własności

Przedmiot dostawy pozostaje własnością Sprzedającego aż do pełnego uregulowania należności.

§ 9 Obowiązek zgłoszenia reklamacji

Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, jest on zobowiązany do pisemnego zgłoszenia firmie WARCO widocznych wad rzeczowych i prawnych w terminie 14 dni od otrzymania towaru; przesłanie zgłoszenia w tym terminie jest wystarczające do jego zachowania. Wady należy opisać w możliwie szczegółowy sposób.

Nie ma to wpływu na zobowiązania klientów, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu § 1 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), do należytego wypełniania ich obowiązków kontrolnych i informacyjnych zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

(1) W przypadku dostarczenia wadliwego towaru obowiązują przepisy ustawowe w sprawie odstąpienia od umowy.

(2) We wszystkich innych przypadkach Klient może odstąpić od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko jeżeli firma WARCO w sposób zawiniony dopuściła się naruszenia swoich zobowiązań.

(3) W przypadku każdego naruszenia zobowiązań, na wezwanie firmy WARCO Klient winien złożyć oświadczenie w określonym czasie w sprawie odstąpienia od umowy na skutek naruszenia zobowiązań lub podjęcia decyzji o przyjęciu dostawy.

§ 11 Ogólne wyłączenie odpowiedzialności

(1) WARCO ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi jedynie za własne działania oraz za działania przedstawiciela lub pomocników wykonawczych w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa oraz w przypadku zwykłego niedbalstwa, jeżeli skutkuje ono obrażeniami ciała, śmiercią lub uszczerbkiem na zdrowiu. W pozostałych przypadkach firma WARCO ponosi tylko odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt lub na skutek zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych lub jeżeli Sprzedający podstępnie zataił fakt występowania wady lub gwarantował właściwości przedmiotu dostawy. Roszczenie odszkodowawcze za zawinione naruszenie istotnych obowiązków umownych ogranicza się jednakże do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód, o ile nie występują jednocześnie przypadki wymienione w zdaniu 1 lub 2.

(2) Postanowienia powyższego ust. 1 obowiązują w odniesieniu do wszystkich roszczeń odszkodowawczych (w szczególności w odniesieniu do odszkodowania wraz ze świadczeniem i odszkodowania w miejsce świadczenia) niezależnie od powoływanej podstawy prawnej, zwłaszcza z tytułu wad, naruszenia obowiązków wynikających ze stosunku zobowiązaniowego lub z tytułu niedozwolonego działania. Obowiązują one również w odniesieniu do roszczenia o zwrot daremnych kosztów. Odpowiedzialność za zwłokę określona została w § 12 niniejszych Warunków, odpowiedzialność z tytułu braku możliwości reguluje § 13 Warunków.

(3) Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść Kupującego nie jest związana z wyżej wymienionymi regulacjami.

(4) Nie chcemy ani nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.

§ 12 Ograniczenie odpowiedzialności w razie zwłoki

(1) W przypadku niedotrzymania terminów na skutek działania siły wyższej, np. mobilizacji, wojny, zamieszek itp., zdarzeń niezależnych od WARCO, np. strajku lub lokautu, okresy realizacji wydłużają się odpowiednio o czas trwania wskazanego zdarzenia lub jego skutków.

(2) WARCO ponosi odpowiedzialność za własne działania oraz za działania przedstawiciela lub pomocników wykonawczych w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa oraz w przypadku zwykłego niedbalstwa, jeżeli skutkuje ono obrażeniami ciała, śmiercią lub uszczerbkiem na zdrowiu. W innych przypadkach zwłoki odpowiedzialność firmy WARCO w ramach odszkodowania wraz ze świadczeniem ogranicza się do łącznie 10%, a w przypadku odszkodowania w miejsce świadczenia (wraz ze zwrotem daremnych nakładów) ogranicza się łącznie do 25% wartości dostawy. Dalsze roszczenia Klienta są wykluczone, również po upływie wyznaczonego firmie WARCO okresu na realizację świadczenia. Ograniczenie nie obowiązuje w przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych. Roszczenie odszkodowawcze za zawinione naruszenie istotnych obowiązków umownych ogranicza się jednakże do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód, o ile nie występują jednocześnie przypadki wymienione w zdaniu 1 ustępu (2). Prawo Klienta do odstąpienia od umowy, wynikające z § 10 niniejszych Warunków, pozostaje nienaruszone.

(3) Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść Kupującego nie jest związana z wyżej wymienionymi regulacjami.

§ 13 Ograniczenie odpowiedzialności w razie braku możliwości

W razie braku możliwości dostawy, firma WARCO ponosi odpowiedzialność za własne działania oraz za działania przedstawiciela lub pomocników wykonawczych w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa oraz w przypadku zwykłego niedbalstwa, jeżeli skutkuje ono obrażeniami ciała, śmiercią lub uszczerbkiem na zdrowiu. W innych przypadkach braku możliwości roszczenia odszkodowawcze Klienta ograniczają się do odszkodowania wraz lub w miejsce świadczenia wraz ze zwrotem daremnych nakładów w wysokości łącznej 25% wartości dostawy. Dalsze roszczenia Klienta z tytułu braku możliwości realizacji dostawy są wykluczone, również po upływie wyznaczonego firmie WARCO okresu na realizację świadczenia. Ograniczenie nie obowiązuje w przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych. Roszczenie odszkodowawcze za zawinione naruszenie istotnych obowiązków umownych ogranicza się jednakże do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód, o ile nie występują jednocześnie przypadki wymienione w zdaniu 1. Prawo Klienta do odstąpienia od umowy, wynikające z § 10 niniejszych Warunków, pozostaje nienaruszone. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść Klienta nie jest związana z wyżej wymienionymi regulacjami.

§ 14 Okres przedawnienia

(1) Jeżeli przedmiotem dostawy jest rzecz używana, okres przedawnienia dla roszczeń odszkodowawczych z tytułu wad, w przypadku klienta indywidualnego, niezależnie od postawy prawnej, wynosi 6 miesięcy, w przypadku pozostałych roszczeń i praw z tytułu wad – 1 rok. Jeżeli przedmiotem dostawy jest rzecz nowa lub nowo wyprodukowana, okres przedawnienia dla roszczeń odszkodowawczych z tytułu wad, niezależnie od postawy prawnej, wynosi 2 lata.

(2) Jeżeli przedmiotem dostawy jest rzecz używana, okres przedawnienia dla roszczeń odszkodowawczych z tytułu wad, w przypadku klienta będącego przedsiębiorcą, niezależnie od postawy prawnej, wynosi 6 miesięcy, w przypadku pozostałych roszczeń i praw z tytułu wad – 1 rok. Jeżeli przedmiotem dostawy jest rzecz nowa lub nowo wyprodukowana, okres przedawnienia dla roszczeń odszkodowawczych z tytułu wad, niezależnie od postawy prawnej, wynosi 1 rok.

(3) Powyższe okresy przedawnienia nie obowiązują:

a) w przypadku działania umyślnego lub podstępnego zatajenia wady bądź przejęcia przez firmę WARCO gwarancji za właściwości przedmiotu dostawy;

b) jeżeli przedmiotem dostawy jest budowla lub przedmiot, który zgodnie z przyjętym sposobem użytkowania będzie wykorzystany w budowli i spowoduje jego wadliwość lub jeżeli w oparciu o występujące prawo rzeczowe osób trzecich możliwe będzie wystąpienie z żądaniem wydania przedmiotu sprzedaży;

c) w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia zobowiązań na skutek rażącego niedbalstwa, w przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych, które nie dotyczą dostawy wadliwej rzeczy, w przypadku zawinionego spowodowania śmierci, obrażeń ciała lub uszczerbków na zdrowiu lub w przypadku roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt. Okresy przedawnienia dla roszczeń odszkodowawczych obowiązują również w odniesieniu do roszczenia o zwrot daremnych kosztów.

(4) W przypadku wszystkich roszczeń odszkodowawczych okres przedawnienia rozpoczyna się w momencie dostawy.

(5) Jeżeli żaden inny wyraźny zapis nie stanowi inaczej, przepisy ustawowe dotyczące okresów przedawnienia, zatrzymania upływu, zatrzymania i ponownego rozpoczęcia biegu terminów pozostają nienaruszone.

(6) Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść Kupującego nie jest związana z wyżej wymienionymi regulacjami.

§ 15 Ogólne warunki

Jeżeli Klient nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, ogólna właściwość miejscowa sądu należy do sądu właściwego dla zarejestrowanej siedziby WARCO. Wyłączna właściwość miejscowa sądu, np. w przypadku sądowego postępowania upominawczego, pozostaje nienaruszona.